Lirik Lagu Psalm 8 - Ai Ai

O Lord our God how great is You name in all the earth
(Ye he hua wo men de zhu, ni de ming zai di he mei)
You will glory is above all the hevens
(Ni jiang rong yao cang sian yii thian, jiang rong yao cang sian yii thian)
When i look at how you have created the whole universe
(Guan khan ni suo cao de tian, suo bai she yue linag sing su)
And watch how Your fingers placed the moon and the stars at their places
(Guan khan ni ce thou suo cao de thian, suo she de yue liang sing su)

Reff:
Who is man, that You have care about ?
(Bian shuo : ren suan shen me, ni jing gu nian tha, tha suan shen me?)
You have creted man a littlr lower than angels,
and yet You have given men the crown of glory
(Tha bi thian shi wei Xiao yi dian, ni chi tha rong yao guan mian)
Watch your fingers thy heavens, the moon and the stars set
(Guan khan ni zhi thou suo cao de thian, suo she de yue liang xing su)
Look how vast the universe, what I ask people count
(Huang gu yii zhou wan wu he guang khuo, shi wen ren suan shen me)