Home Artists L Lagu Natal (Christmas Lyrics) Stille nacht, Hillige nacht (FRISIAN / FRYSK)

Stille nacht, Hillige nacht (FRISIAN / FRYSK)

Stille nacht, Hillige nacht (FRISIAN / FRYSK)
TRANSLATED BY: Gerben Brouwer (1902-1982), as published in the “Lieteboek foar de tsjerken”, 1977.

Stille nacht, hillige nacht
kom yn glâns, kom mei macht;
nim oer de ieuwen yn dreamen ús mei,
doe’t in Bern yn ‘e earmoede lei
fan in skuldige wrâld,
fan in skuldige wrâld.

Stille nacht, hillige nacht,
Hoeders, hâld trou de wacht.
Sjoch de krêbe, de doeken, it strie,
Sjoch ús Hear, dy’t gjin herberge hie,
yn in skeamele stâl,
yn in skeamele stâl.

Stille nacht, hillige nacht,
hillich Bern, kom mei macht.
Ingels, sjong dan heech en hoar
oan ús hert de frede foar
fan de hillige nacht,
fan de hillige nacht.

Stille nacht, Hillige nacht (FRISIAN / FRYSK)
TRANSLATED BY: Fedde Schurer

Stille nacht, hillige nacht,
stjerreglâns, ingle wacht
‘t Bern dat mannichten silligje sil,
dreamt yn ‘t krebke en glimket sa stil,
rêst yn sillige slom
rêst yn sillige slom.

Helpleas Bern, Hillich Bern,
ek foar ús, fier ferlern,
kaam it del út Syn hearlike ryk,
waard it lyts en oan earmen allyk;
joech ús ‘t libben werom,
joech ús ‘t libben werom.

Stille nacht, Hillige nacht,
ierde heil, fred’ en ljacht.
Bring, mei ‘t ing’le halleluja
tank en gloarje dy Kening ta:
sjong, ferlosten, Syn rom,
sjong, ferlosten, Syn rom!

Stille nacht, Hillige nacht (FRISIAN / FRYSK)
TRANSLATED BY: Douwe Kalma

Stille, nacht, hillige nacht,
Heech oer ‘t fjild, himelljacht,
‘t Bernke yn ‘e krêbbe,
it slommet sa swiet,
Glimkjend yn sliep ta it ingleliet;
Lyts en dochs wûnder fan krêft,
Slomje no bernke, sliep sêft.

Stille nacht, Hillige nacht,
D’ ierde jout lúst’rjend acht,
Fier oer de loft giet it boadskip rûn,
God hat wer nocht oan de minsken fûn,
Frede is d’ ierde biskern,
Frede oan ús fan dit bern.