Lirik Lagu Mulialah NamaMu by Welyar Kauntu

Verse

Mulialah Tuhan, mulia namaMu
Agunglah Tuhan, agung namaMu
Besarlah Tuhan, besar kasihMu
Ajaiblah Tuhanku, ajaib karyaMu

Chorus

Halelu, haleluya
Halelu, haleluya
Kutinggikan, Kau kuagungkan
Mulialah namaMu

Ending

Kutinggikan, Kau kuagungkan
Mulialah namaMu
Mulialah namaMu
Mulialah namaMu